Życiorys

Władysława Wieczorka

Urodziłem się 24 kwietnia 1962 roku w Piotrkowie Trybunalskim w rodzinie robotniczej. Szkołę podstawową i liceum ukończyłem w rodzinnym mieście. W trakcie nauki byłem laureatem licznych konkursów i olimpiad przedmiotowych. W roku 1981 rozpocząłem studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, które ukończyłem z wyróżnieniem w 1986 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera chemika ze specjalnością technologia ciała stałego. Pracę dyplomową pt. „Badanie własności stałych elektrolitów z układu poli(tlenek etylenu) – jodek sodowy” wykonałem w Zakładzie Technologii Ciała Stałego pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Przyłuskiego i dr inż. Janusza Płocharskiego.

W roku 1989 obroniłem pracę doktorską pt. „Wysokoprzewodzące modyfikowane stałe elektrolity polieterowe", uzyskując stopień doktora nauk technicznych. Promotorem mojej pracy był prof. dr hab. Jan Przyłuski. Praca ta została wyróżniona przez Radę Wydziału Chemicznego PW; otrzymałem za nią także nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (indywidualną, III stopnia, za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych). W roku 1996 przedstawiłem Radzie Wydziału Chemicznego rozprawę pt. „Composite polyether based electrolytes” i zdałem kolokwium habilitacyjne. Rada Wydziału nadała mi stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych, co zostało potwierdzone przez CKK w listopadzie 1996 roku. Praca ta została nagrodzona nagrodą promocyjną Siemensa w roku 1997. Tytuł naukowy Profesora uzyskałem w roku 2002. W roku 2007 zostałem mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego.

Pamiątkowy list z University of Guelph

W roku 1993 wygrałem konkurs na stypendium biura naukowego NATO i w okresie maj 1993 — sierpień 1996 przebywałem jako NATO International Postdoctoral Fellow na University of Guelph, Guelph, Canada w grupie Prof. J.R. Stevensa. Odbyłem też dwa krótkoterminowe staże naukowe w Chalmers University, Goeteborg (kwiecień 1992, grupa Prof. C. Granquista) i CNR TAE Messina (listopad-grudzień 1989, grupa prof. N. Giordano).

Moja działalność naukowa skupia się na syntezie i badaniu właściwości szerokiej gamy polimerowych elektrolitów pod kątem ich zastosowania w urządzeniach elektrochemicznych, takich jak: baterie litowe i litowo-jonowe, ogniwa paliwowe, układy elektrochromowe. Jestem współautorem 165 artykułów opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. Prace te były cytowane 4963 razy przez autorów niezależnych (HR=38). Wyniki swoich prac prezentowałem w formie ponad 50 referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Byłem promotorem 27 ukończonych magisterskich prac dyplomowych, 3 prac inżynierskich oraz 13 prac doktorskich. Czterech z moich współpracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a jeden tytuł naukowy profesora. Przez dwie kadencje (1996–1999 i 1999–2002) pełniłem funkcję prodziekana Wydziału ds. dydaktycznych, przez dwie kolejne kadencje (2002–2005 i 2005–2008) Dziekana Wydziału. W latach 2008-2016 pełniłem funkcję prorektora ds. studenckich Politechniki Warszawskiej. Od roku 2016 ponownie pełnię funkcję Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

CV

Z ramienia JM Rektora PW brałem udział w pracach zespołu MEN opracowującego „Suplement do dyplomu”. W roku 2001 zostałem powołany na członka Rektorskiej Rady ds. „Poprawy Jakości Kształcenia” przy JM Rektorze Politechniki Warszawskiej a w kadencji 2002–2005 zostałem powołany na członka Rektorskiego zespołu ds. Sterowania Jakością przy JM Rektorze PW. W kadencji 2005–2008 Przewodniczyłem Senackiej Komisji ds. Kształcenia (od 2002 roku byłem członkiem tej komisji). Od września 2001 roku do sierpnia 2005 roku byłem członkiem zespołu ekspertów ds. akredytacji kierunków Chemia, Technologia Chemiczna i Inżynieria Chemiczna Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Jestem lub byłem członkiem Rad Naukowych: Instytutu Chemii Fizycznej PAN, Instytutu Chemii Przemysłowej i Centralnego Laboratorium Akumulatorów i Ogniw jak również członkiem Komitetu Nauk Chemicznych PAN. Od 1999 roku jestem członkiem Kolegium redakcyjnego czasopisma „Journal of New Materials for Electrochemical Systems” a od 2019 roku komitetu redakcyjnego czasopisma Nanomaterials. Od 2007 roku jestem członkiem Scientific Board the Alistore European Research Institute of Materials for Energy Storage and Conversion. Od 2004 roku kieruję studiami anglojęzycznymi “Erasmus Mundus”, “Materials for Energy Storage and Conversion” realizowanymi na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Byłem inicjatorem i założycielem krajowego konsorcjum ds. Konwersji i Akumulacji Energii PolStorEn (data założenia: 21 lutego 2018). Od listopada 2018 roku jestem członkiem Rady Naukowej (Battery 2030+) przy European Battery Aliance. Współprzewodniczę zespołowi odpowiedzialnemu za syntezę nowych materiałów i komponentów bateryjnych w ramach programu Batflag realizowanego w ramach platformy Battery 2030+.